Veelgestelde vragen

Het Christelijk Rationalisme gebruikt termen als het Intelligentiebeginsel, de Scheppende Kracht, de Grote Focus of de Universele Intelligentie om de scheppende en vervullende kracht die door veel religies God worden genoemd, te karakteriseren.

Het Intelligentiebeginsel bevindt zich in de verschillende domeinen van de natuur: in het mineraal, in de planten en in het dier, pulserend, vibrerend, bewegend en leven scheppend door het gehele Universum. Alles wat plaatsvindt in het Universele Geheel – voor wat betreft het brede en constructieve aspect van het Leven van het Universum - is het resultaat van de vibratie van de Creatieve Kracht. In tegenstelling tot de algemene opvatting hieromtrent maakt het Christelijk Rationalisme echter duidelijk dat de mens deel uitmaakt van het evoluerende Intelligentiebeginsel op de Aarde die wordt beschouwd als een leerschool-wereld. Het individu bezit op een latente manier alle attributen van de Universele Intelligentie, maakt er deel van uit en evolueert door het vervullen van evolutionaire wetten die natuurlijk zijn, omdat deze voortkomen uit een logische volgorde in het evolutieproces en omdat ze onveranderlijk zijn, aangezien ze absoluut en daarom vrij van elke vorm van afhankelijkheid of onderwerping zijn.

Het thema staat vermeld in hoofdstuk 2 - Kracht en Materie - van het boek het Christelijk Rationalisme, laatste editie, welk thema ondanks de natuurlijke eenvoud hiervan zeer diepgaand is, als dit met de nodige aandacht en zonder enige vooroordelen wordt gelezen.

See more

Psychische onbalans is het gevolg van het op een verkeerde manier gebruikmaken van de vrije wil, een slecht opgevoede wil, sensualistische neigingen, gebrek aan controle over de dagelijkse bezigheden, slechte gewoontes en verslavingen waaronder drugsgebruik, ongebreidelde nervositeit, onbedwingbare verlangens, buitensporige ambitie, eigenzinnigheid en bijgevolg van de onbekendheid met of de niet-naleving van de christelijk - rationalistische lessen.

Het lijdt geen twijfel dat het mensen met een goed redeneringsvermogen voor het oplossen van de problemen die zich in het leven aandienen, waarbij alle kwesties altijd op respectvolle wijze worden behandeld, lukt zich goed te blijven gedragen, waarvan zijzelf en hun leefomgeving kunnen profiteren.

De dagelijkse handelingen moeten zorgvuldig worden beoordeeld om het beste van het gezonde verstand te weerspiegelen. De maatschappelijke organisatie functioneert volgens een schema waarvan de grote lijnen de houding bepalen, die iedereen dient aan te nemen tijdens de uitwisseling van menselijke relaties. Om dit doel te bereiken, moet er sprake zijn van een beheersing van attitudes, zelfbeheersing en het nadenken bij het handelen. Oncontroleerbare daden en woorden leiden tot beledigingen die op hun beurt weer leiden tot spijt, tot wraakgevoelens die niet snel overgaan en vaak tot antipathieën en vijandigheden.

Zoals hieruit gemakkelijk valt op te maken, vloeit psychische onbalans voort uit een gebrek aan spirituele kennis, het ontbreken van kennis van het mechanisme van het leven, de onbekendheid met wat er gebeurt na de dood van het fysieke lichaam en over hoe je moet handelen om op een goede manier gebruik te maken van het verblijf op Aarde.

Het Christelijk Rationalisme adviseert alle mensen om psychisch evenwichtig en fysiek gezond te zijn, door middel van een gedisciplineerd, methodisch en bewust leven. Het waarschuwt ervoor dat de noodzakelijke mentale voorbereiding die wordt bereikt door middel van psychische reiniging, even noodzakelijk is voor de geest als dat fysieke hygiëne noodzakelijk is voor het menselijk lichaam.

Psychische reiniging moet dagelijks plaatsvinden, zelfs in het weekend, op de aanbevolen wijze en tijden, en altijd voorafgaande aan een paar minuten ten behoeve van zelfreflectie, om allereerst de feiten die zich dagelijks voordoen te analyseren. Dit mag niet zomaar in een willekeurige omgeving of op een willekeurig moment plaatsvinden, omdat wordt aangenomen dat er thuis en bij de overige aanbevolen gelegenheden meer privacy is dan op straat of op het werk.

Er worden betere resultaten voor psychisch herstel bereikt tijdens de openbare bijeenkomsten die worden gehouden in de christelijk-rationalistische centra, waar de fluïdische stromingen worden georganiseerd en onderhouden door geesten van een hoog evolutionair niveau, die het hogere astraal worden genoemd.

Het psychische herstel van kinderen vindt plaats door middel van de spirituele kennis van de ouders en andere mensen met wie zij samenleven, die hen geregeld meenemen naar de christelijk - rationalistische centra. Kinderen herstellen ook door verandering van hun omgeving. Dit wanneer zij verwijderd worden uit de omgeving waar geesten van het lagere astraal aanwezig zijn, die worden aangetrokken door de slechte gewoontes en gedachten van volwassenen. In een andere omgeving en zonder begeleiding van de mensen met wie ze samenleefden, zullen ze een rustig leven hebben, dat wordt geleid door de christelijk-rationalistische beginselen en de zielsversterkende discipline hiervan.

Meer informatie over de psychische reiniging

Er zijn geen huwelijksceremonies in de christelijk - rationalistische centra, omdat deze alleen zijn gericht op activiteiten die verband houden met de verspreiding en het in praktijk brengen van het christelijk rationalisme.

De droom van veel huwelijkskandidaten is een huwelijksfeest waarbij zij traditionele huwelijkskleding kunnen dragen in heb bijzijn van familieleden, verwanten, vrienden en kennissen. Op grond van de spirituele beginselen van het Christelijk Rationalisme wordt aanbevolen het huwelijk voor de kantonrechter bij de notaris te sluiten of middels een ceremonie die door de kantonrechter op een hiervoor geschikte plaats wordt uitgevoerd, in aanwezigheid van de gasten die speciaal voor deze gelegenheid netjes gekleed gaan, terwijl de bruid en de bruidegom eveneens speciale kleding voor de gebeurtenis dragen. De schoonheid en de eenvoud van het feest maken de aanwezigen altijd blij. Het is een feestelijke datum die een geestelijke samensmelting vormt, die ten doel heeft de meest betekenisvolle deugden te ontwikkelen, welke voortvloeien uit de affiniteit van gedachten en verheven gevoelens, legitieme aspiraties, daden van solidariteit, tolerantie, onzelfzuchtigheid en onthechting en een combinatie van inspanningen ten behoeve van de vorming van een gezin en de naasten.

Centra

De christelijk-rationalistische opvattingen raden mensen aan niet te oordelen en niemand te veroordelen, behalve degenen die verantwoordelijk zijn voor het toepassen van de wettelijke normen met betrekking tot de menselijke relaties. De deuren van de christelijk - rationalistische centra staan open voor iedereen die informatie wenst te ontvangen over het spirituele leven door middel van studie en reflectie omtrent wat men leest. Hier vindt men geen enkele vorm van vooroordeel, noch op etnisch, noch op sociaal, financieel, intellectueel gebied, noch op het gebied van religieuze overtuigingen. Het respect voor de vrije wil van de mens is een van de filosofische pijlers van het Christelijk Rationalisme.

De christelijke-rationalistische filosofie legt mensen die het spirituele bestuderen uit, dat zij als enigen verantwoordelijk zijn voor de keuzes die zij maken en dat zij de resultaten van hun eigen beslissingen zullen oogsten. Ze leren met dit spirituele postulaat om hun goede daden te vermeerderen en hun fouten te verminderen. Daarom leren zij hen ook goed gebruik te maken van hun spirituele vermogens en het is aan een ieder te bepalen welk gedrag hij of zij in zijn of haar leven zou moeten vertonen.

Het Christelijk Rationalisme legt uit dat de geest in het astrale veld de incarnatie in het menselijk lichaam op het fysieke vlak programmeert, zodat deze in staat wordt gesteld vooruitgang te boeken in zijn ontwikkeling. Hiertoe beoordeelt hij het land, het gezin en overige omstandigheden die de ontwikkeling bevorderen, die plaats moet gaan vinden op de leerschool-planeet Aarde.

Degenen die het Christelijk Rationalisme bestuderen weten dat mensen op verschillende plaatsen worden geboren met hun eigen raciale eigenschappen, evenals onder verschillende maatschappelijke omstandigheden. Zo zijn sommigen rijk en anderen arm, omdat elke situatie lessen met zich meebrengt, die leiden tot het spirituele leren dat zij tijdens hun bestaan moeten waarmaken. Wanneer een mens in Afrika of in Azië of op het Amerikaanse continent wordt geboren, gebeurt dit omdat zijn geest, toen deze zich nog in de astrale wereld bevond, heeft besloten dat hij op deze plaatsen in de fysieke wereld die spirituele eigenschappen en vermogens kan verfijnen, die nog onvolmaakt zijn.

Als een mens wordt geboren als man of vrouw, gebeurt dit omdat er onder beide omstandigheden veel te leren valt. Als hij besluit in strijd te handelen met de besluiten die zijn geest nam toen deze zich nog in de stagewereld, het astrale veld, bevond, zal hij nieuwe mogelijkheden krijgen in toekomstige incarnaties van de geest in de fysieke wereld, ten einde die eigenschappen te ontwikkelen die hij in zijn huidige bestaan niet heeft kunnen verbeteren.

Wanneer een geest tijdens verschillende incarnaties telkens voor een vrouwelijk menselijk lichaam heeft gekozen, kan deze in de astrale wereld oordelen dat een mannelijk lichaam hem betere voorwaarden zal bieden om aan bepaalde eigenschappen te werken. Hij zal dan in het volgende bestaan als man incarneren. Deze persoon zal echter sterke vrouwelijke neigingen met zich meebrengen, die het gevolg zijn van zijn eerdere levens als vrouw. Hetzelfde geldt voor de omgekeerde situatie, wanneer er sprake is geweest van talloze voorgaande incarnaties in een mannelijk menselijk lichaam. In beide gevallen betreffen dit uitingen van de vrije wil die niet altijd waarneembaar zijn. De desbetreffende geest zal waarschijnlijk nog een incarnatie met het nieuwe geslacht nodig hebben om gebruik te kunnen maken van de omstandigheden die dit geslacht biedt en die noodzakelijk zijn voor zijn spirituele ontwikkeling. Alhoewel er tevens spirituele eigenschappen en vermogens zijn die de mens dient te ontwikkelen, die onafhankelijk zijn van het geslacht.

Het zijn de leerstellingen van het Christelijk Rationalisme die de mensheid tolerant maken tegenover zijn medemens, want in wezen zijn alle mensen gelijk, alleen verschillend in de mate van spirituele ontwikkeling die deze als individu hebben bereikt, oftewel de unieke spirituele bagage die de geest in diens vorige incarnaties heeft veroverd.

Spirituele ontwikkeling

The concepts of Christian Rationalism recommend the human beings, except those responsible for applying the legal rules of human relations, to don’t judge or convict anyone. The doors of Christian Rationalist houses are open to everyone wishing to enlighten themselves on the spiritual life via study and reflection of what they read. In our houses there is no type of prejudice whatsoever, be it ethnic, on social, financial, intellectual conditions or religious convictions. Respect to people’s free-will is one of the philosophical pillars of Christian Rationalism.

Our philosophy explains to the students of spirituality that they are the sole responsible for their choices and they reap the results of their decisions. They learn, with this spiritualist postulate, to increase the rights and reduce the wrongs. Thus, they learn to use well the spiritual faculty of free-will. Evaluating the conduct to adopt in life is up to each one.

Christian Rationalism explains that the spirit programs, in astral field, its incarnation in human body in the physical plan, to allow its evolutionary progress. To this end, it evaluates the country, the family and other conditions that favor the evolution that must be processed in planet-school Earth.

Students of Christian Rationalism know that human beings are born in different places, with distinct racial characteristics, as well as social conditions, some rich, some poor, for each situation presents lessons leading to spiritual learning that must be fulfilled during the existence. Whatever the continent the human being is born, it was so because its spirit decided, a priori in astral field, that such place in the physical plan can carve spiritual attributes and faculties that are still imperfect.

If the human being is born as man or woman, it is so because there is much to learn in the two conditions. If it decides to act contrarily to the determinations its spirit took before in its stage-world in astral field, it will have new opportunities in new incarnations to develop the qualities it could not enhance in the current existence.

If a spirit, that always took a female body in various incarnations, evaluates, in astral field, that a male body will ensure the best conditions to improve certain attributes, it will incarnate as a man in the next existence. However, it will bring strong female traits resulting from the previous existences as woman. The same happens in the inverse situation, when countless previous incarnations were only in male human bodies. Both cases are expressions not always verifiable by free-will. Probably this spirit needs another incarnation with the newly-chosen sex, to better seize the conditions it offers, which are needed to its spiritual evolution. Nevertheless, there are spiritual attributes and faculties that the person must develop regardless of sex.

The teachings of Christian Rationalism make human beings tolerant with their fellows, for, in essence, everyone is the same. The differences are only related to the degree of individual spiritual evolution, the unique spiritual baggage conquered in multiple prior spirit incarnations of the spirit.

Beginselen