Evolutie van de Geest

Introduction

De mens leeft op Aarde, een leerschool-wereld, om geestelijk te evolueren. Eenvoudigweg gezegd identificeert de christelijk-rationalistische filosofie deze wereld als een set van drie componenten: de geest (het intelligente en het immateriële beginsel), het astraallichaam (transparante materie) en het fysieke lichaam (compacte materie).

Mensen zijn niet alleen wat ze lijken te zijn in deze wereld. Meer dan een fysiek lichaam, zijn het geesten die incarneren met het doel zich verder te ontwikkelen. Om aan de noodzaak tot ontwikkeling te voldoen, hebben ze meerdere menselijke lichamen gehad met verschillende aspecten en op verschillende plaatsen op de planeet. Deze voorwaarden zijn het resultaat van wat ze goed en slecht hebben gedaan tijdens hun talloze voorgaande levens, die telkens onderhevig waren aan de evolutiewetten. Geesten keren daarom zo vaak als nodig mocht zijn terug naar de leerschool-wereld om alles in zich op te nemen wat deze op het gebied van leren te bieden heeft en vervolgen daarna hun ontwikkelingstraject in andere spirituele dimensies.

Spirituele planning

Vastbesloten om te incarneren, en rekening houdend met hun mate van evolutie, kiest de geest de etnische groep, de natie, het gezin en overige omstandigheden die zijn evolutionaire vooruitgang kunnen bevorderen.

Het ontwikkelen van de spirituele eigenschappen en vermogens, het kiezen voor het betrachten van het goede, het intensief gebruikmaken van de rede en het continu verbeteren van de intelligentie zijn acties die noodzakelijkerwijs afhankelijk zijn van het op een goede manier gebruikmaken van de vrije wil door de mens.

Spirituele ontwikkeling

Er zijn talloze geesten die hun ontwikkelingstraject op Aarde wensen voort te zetten. Vastbesloten om te incarneren wanneer de noodzakelijke en juiste omstandigheden om hun ontwikkeling voort te zetten zich voordoen, dient de geest zich maximaal in te spannen om niet te falen bij de uitvoering van het project dat hij heeft opgezet in zijn spirituele stagewereld. Daarom dient de mens de vier fasen van zijn bestaan - kindertijd, puberteit, volwassenheid en ouderdom - volledig te benutten binnen de spiritualistische normen die zijn vastgesteld en aanbevolen door het Christelijk Rationalisme. Door zo te handelen zal de mens zich bij terugkeer in de stagewereld, na diens desincarnatie, goed voelen door de goede daden die hij tijdens zijn fysieke leven heeft gepleegd.

Ongeacht de filosofische optie die hij bij leven volgde, zal de geest tijdens zijn desincarnatie, wanneer hij zijn evolutieve plichten goed heeft vervuld, geleidelijk opstijgen naar zijn spirituele stagewereld. Daar aangekomen kan de geest, nadat hij de informatie met betrekking tot de laatste incarnatie en de vorige incarnaties heeft verzameld, nog steeds met de hulp van hoog ontwikkelde geesten, beslissen hoe hij zijn ontwikkelingstraject zal vervolgen: reïncarnatie, omdat hij nog steeds verder moet werken aan zijn vermogens en zijn eigenschappen; of opstijgen naar een hogere spirituele wereld, omdat hij de uitdagingen die de leerschool-wereld Aarde te bieden heeft, reeds heeft overwonnen.

Eén ding is zeker: tegen elke prijs zal de ontwikkeling van de geest plaats moeten vinden. Dat is wat de evolutiewetten die het Universele Geheel besturen - het Leven van het Universum in zijn meest brede en constructieve aspect - opleggen, onafhankelijk van de bedoelingen van diegenen die denken deze teniet te kunnen doen of te kunnen misleiden. Binnen de evolutiewetten gaat het met name om de wet van reïncarnaties, de wet van oorzaak en gevolg en de wet van de aantrekkingskracht.

Ken de evolutiewetten

Het antwoord ligt in jou

Lezen, studeren en beredeneren zijn belangrijke factoren voor het bereiken van zelfkennis, vrijheid van handelen en de daaruit voortvloeiende spirituele groei. Diegenen die de christelijk - rationalistische filosofie willen leren kennen en zich hierin willen verdiepen, treffen hier een grote verzameling boeken aan, die via onderstaande link kunnen worden aangeschaft.

Bezoek de boekhandel van het Christelijk Rationalisme